Varför skall man mäta elkvalitet?

Orsakerna till att störningar uppstår och förekommer i elnätet är många. För att effektivt kunna åtgärda och förebygga elkvalitetsrelaterade störningar och fenomen är det en förutsättning att man vet hur det faktiskt ser ut.

Genom att mäta och presentera mätdata på ett överblickbart sätt har man förutsättningar att snabbt och effektivt få fram ett korrekt underlag för att fatta korrekta beslut.

Traditionellt har de flesta elkvalitetsmätningar bestått i direkt felsökning och felavhjälpning. Maskiner havererar, lampor blinkar, robotar stannar, elektronik slås ut. Oftast har man genom portabla mätningar letat sig fram till störkällan för att därefter kunna återgärda eventuella fel.

Kontinuerlig övervakning av ström kvaliteten

Många industrier och nätbolag arbetar numera förebyggande med kontinuerlig övervakning för att kunna upptäcka störkällor och feltillstånd i nätet innan konsekvenserna blir allt för långtgående. Man utnyttjar elkvalitetssystemen som ett ”early warning system” för att snabbt upptäcka exempelvis intermittenta jordfel innan de utvecklats till fullskaliga fel vars konsekvens annars skulle vara driftavbrott och produktionsstopp med stora kostnader som följd.

I takt med att elkvalitetsystemens analysmöjligheter blivit allt kraftfullare finns möjligheter att arbeta med statistik och trender på ett sätt som inte tidigare varit möjligt. Genom att se hur exempelvis spänningsvariationer och övertonshalter förändras på årsbasis får man kontroll över hur nätet förhåller sig till aktuella planeringsnivåer.

I många sammanhang är det av stort värde att göra en mätning före en specifik åtgärd eller ombyggnation i nätet, för att efter förändringen följa upp med en verifieringsmätning. Då får man en effektiv kontroll över att förändringen fått avsedd effekt eller vilken inverkan den har haft.

I samband med vindkraftsexpansionen och utbyggnaden av andra distribuerade kraftkällor sker stora förändringar av elnätet. För att få kontroll över förändringar i nätet och att nya anläggningar inte medför nya störningar har det blivit vanligt att nätbolag satsar på kontinuerlig övervakning av elnätet.

Att mäta är att veta!