Utredning av reaktivt effektupptag hos Specialgrafit AB

Examensarbete av Robin Ferm och Timmy Jörgensen, Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Trollhättan (datum: 2012-06-23). Examinator: Ulf Sandberg. Handledare: Bo Olsson, Björndalens Elektriska AB, och Lars Holmblad, Högskolan Väst.

I denna rapport redovisas en undersökning av den reaktiva effektförbrukningen på Svensk Specialgrafits maskinpark. Rapporten och arbetets syfte är att finna ursprunget till den reaktiva effektkonsumtionen samt att finna ett lösningsförslag. I undersökningen användes en Unipower Unilyzer 902.

Undersökningen har genomförts genom mätningar både på inkommande servis samt vid varje individuell maskin. Under mätning undersöktes samtliga effekter, strömmar, effektfaktor och andelen övertoner. Speciell fokus inriktades mot den reaktiva effekten och dennes karakteristik.

Vid analys av mätdatan kunde fastställas att den reaktiva effektförbrukningen är som bekant ett relativt problem. Det har visat att maskinerna används vid en effekt under respektive märkeffekt. Likväl har påvisats att lasterna av icke maskintyp är av undermålig relation mellan aktiv och reaktiv effekt. Mätningarna under en veckoperiod har visat på höga halter av övertoner vilket är av relevans vid val av eventuellt kondensatorbatteri.

Rapporten redovisar likväl antalet lösningsförslag i form av faskompensering, antingen som direkt eller gruppkompensering, samt en bättre planering av driften.

Vidare innehåller denna rapport grundläggande teorier rörande: reaktiv effekt, faskompensering, kondensatorbatterier och övertoner.

image01