Ny förordning ska förbättra elkvaliteten (pressmeddelande från Energimyndigheten)

– Ett alltmer elberoende samhälle innebär en ökad sårbarhet om elsystemet utsätts för påfrestningar. Kraven på elkvalitet växer. En konsekvens är att allt fler elanvändare till stora kostnader skyddar delar av sin elanvändning mot störningar. Elanvändarna bedöms betala omkring 1,4 miljarder kronor varje år för att säkra sig mot störningar. 1,4 miljarder kronor är en betydande kostnad även jämfört med den totala omsättningen för alla svenska lokala elnät som är cirka 19 miljarder kronor, säger överdirektör Håkan Heden i en kommentar. Energimyndigheten har på regeringens uppdrag tagit fram förslag till regler för överföring av el med god kvalité. Utöver den nya bedömning av nätföretagens tariffer som tas i bruk nästa år, och som hanterar hela kundkollektivet hos ett nätföretag, kommer enskilda kunder eller grupper av kunder att med hjälp av den nya elkvalitetsförordningen få möjlighet att ställa krav på sin el. Ett viktigt inslag i förslaget till ny förordning är att nätbolagen ska åläggas att genomföra risk- och sårbarhetsanalyser. Analyserna ska omfatta dels elstörningar, dels kostnader som dessa för med sig, både för nätbolaget och kunderna. En slutlig konsekvens av påtalade brister i elkvalitén är att Energimyndigheten öppnar tillsyn mot nätföretaget. Tillsynen kan utmynna i att nätföretaget föreläggs att vidta åtgärder för att förbättra elkvalitén.