Holmen och Unipower har ingått avtal om samarbete

Efter en testperiod vid ett av bruken har Holmen beslutat att installera PQ Secure- mätutrustning för nätövervakning vid samtliga svenska bruk. Befintlig utrustning för nätövervakningen har tjänat ut. Holmens produktionsutrustning vid pappersbruken är mycket störningskänslig. – Med PQ Secure-systemet får vi ett bra analysverktyg för att utföra störningsanalyser och se trender i elnätet, både externt och internt. Informationen är även input till investerings- och underhållsprocessen, säger Jan Hållberg, anläggningsansvarig vid Holmen Energi AB. – Vi mäter på samtliga spänningsnivåer från 130 kV. till 0,4 kV. Med portabla instrument kan vi utföra flexibla mätningar där tillfälliga behov finns, och jämföra dessa mätresultat med resultaten från de fasta mätningarna. – Genom analys av erhållna mätresultat kan vi lättare fastställa varifrån störningen kommer, och vidta lämpliga motåtgärder. Åtgärden beror på om det är en extern eller intern störning. Holmen är en skogsindustrikoncern som tillverkar tryckpapper, kartong och trävaror. Koncernen äger också skogs- och krafttillgångar. Nettoomsättningen uppgick under 2006 till cirka 18,6 mdkr och antalet anställda var cirka 5 000. Holmen kan årligen tillverka cirka 2,7 miljoner ton tryckpapper och kartong. Holmen befäster med den nya maskinen i Madrid sin position som Europas femte största tillverkare av tryckpapper med en total kapacitet om 2 170 000 ton/år. Inom kartong baserad på färskfiber är Holmen med en kapacitet om 565 000 ton/år Europas tredje största tillverkare. Koncernens fem affärsområden har hela affärsansvaret för sina verksamheter. Holmen Paper (tryckpapper) med tillverkning vid bruken i Braviken, Hallstavik och Wargön. Iggesund Paperboard (kartong) och Holmen Timber (trävaror) tillverkar och säljer produkter. Holmen Skog och Holmen Energi svarar för tillgångar och anskaffning inom skog respektive elkraft. Holmen Skog säljer även virke till andra skogsindustrier. Holmen Paper och Iggesund Paperboard svarar tillsammans för cirka 80% av koncernens nettoomsättning. Samarbetet med Unipower innebär också att Holmen kommer att använda samma system som nätleverantörerna Vattenfall Eldistribution AB och Fortum Eldistribution AB, vilket kan underlätta vid jämförelser av mätdata.