Historiskt beslut av Elsäkerhetsverket

Patrik Lejrin berättar: ”Unipowers mätare installerades på strategiska platser för att kunna dokumentera flimmernivån under längre tid och Sven-Erik Berglund SEB-elkonsult anlitades. Mätvärden samlades in och analyserades”. Sven-Erik Berglund kunde snabbt konstatera att tidigare bedömningar gjorts på felaktiga grunder där man genom portabla mätningar riktat in sig på utrustning i enbart en av två byggnader. Genom att jämföra resultat i flera mätpunkter samtidigt kunde man konstatera att båda byggnaderna genererade höga flimmervärden. Diverse små åtgärder gjordes som faktiskt förbättrade läget, dock marginellt. Kundklagomålen ökade än mer. Till slut såg man situationen som ohållbar och en lösning måste till. Parterna förhandlade och diskuterade men lyckades inte nå en lösning. År 2007 lämnades ärendet till elsäkerhetsverket på grund av att förhandlingsläget kändes helt låst och problemet måste lösas. Elsäkerhetsverket gjorde ett flertal besök både hos Östra Kind Elkraft och AB Tidbecks och äntligen i mars i år kom ett efterlängtat och positivt beslut. Elsäkerhetsverket beslutade att AB Tidbecks ska åtgärda störningarna, senast den 1 oktober 2009. I skäl för beslutet kan man läsa: ”Apparater och fasta installationers elektromagnetiska egenskaper ska vara dokumenterad och verifierad så att dessa kan installeras och användas på ett sådant sätt att elektromagnetisk kompatibilitet kan uppnås.” Vinnarna av detta beslut är självfallet Patrik Lejrin, Östra Kind Elkraft och alla dess abonnenter på elnätet. Men också alla industrier och nätbolag som arbetar för en god elkvalitet och nät med så få störningar som möjligt.