Framsynt samarbete i Skaraborg

För att nå kostnadseffektivisering och andra synergieffekter kommer all mätdata att lagras på en gemensam server för samtliga bolag. En av många fördelar är att man lätt kan jämföra egna mätdata med grannens. Initialt rör det sig om ca 50 mätpunkter som ska övervakas. Det innebär att samtliga av dessa sex bolag kommer att ha mycket god överblick över regionnätet och eventuella inbördes skillnader i leveranskvalitet från överliggande nät. Att kunna jämföra och analysera underlättar också dialogen med egna kunder. Initiativtagarna till detta samarbete är Jonny Blomqvist, VD på Skara Energi AB och Johan Lundqvist, VD på Götene Elförening ek för, som dessutom ska ansvara för driften av systemet. Övriga bolag är Tidaholms Energi AB, Mariestad-Töreboda Energi AB, Skövde Elnät och Lidköpings Elnät. Jonny Blomqvist VD på Skara Energi AB (till höger på bilden): Vi bedömer att det kommer större krav på spårbarheten av elkvaliten i framtiden, samtidigt som fler störkällor kommer på våra elnät. Det är därför viktigt att kunna verifiera elkvaliten. Vi är ett antal mindre elnätsföretag som tror på att kunna samverka i olika frågor. Samverkan bidrar till ökad kompetens, bättre ekonomi och säkrare drift; så detta samarbete känns helt naturligt för oss. Johan Lundqvist VD Götene Elförening (till vänster på bilden): För att kunna bedriva en effektivare elnätsverksamhet och också möta ökade krav från kunderna om en säkrare drift av elnäten så krävs det att vi elnätägare kan övervaka förekomsten av störningar och avbrott på ett mer effektivt sätt. Eftersom störningar genereras både från kundernas apparater och från överliggande elnät ger ett fast installerat elkvalitetsövervakningssystem möjligheter att kunna spåra störningar, och om möjligt vidta åtgärder för att motverka dessa. Att samarbeta kring ett sådant system är självklart för oss på Götene Elförening eftersom frågorna kring elkvalitet och störningar är de samma hos alla elnätägare och vi ser bara fördelar med att samarbeta kring detta. Frågan om elkvalitet aktualiseras allt mer beroende på bl.a. den ökande takten av anslutning av vindkraft men också till synes en större påverkan av väderrelaterade orsaker.