905 000 kronor till kontroll av elektriska nät

Projektet har beviljats 905 000 kronor av KK-stiftelsen för att finansiera en PostDoc-tjänst. Peter Axelberg ska studera hur en utökad småskalig kraftproduktion, t.ex. vindkraft, kommer att påverka stabiliteten och elkvaliteten i elektriska nät. – Traditionellt sett har vi i Sverige haft stora, men få produktions- och elkraftsanläggningar. Det som nu händer är att man kommer att installera en mängd mindre kraftproducerande anläggningar långt ut i nätet. Detta påverkar stabiliteten och elkvaliteten i form av ökat antal störningar och risk för kostsamma strömavbrott, säger Peter Axelberg. Han berättar att idag finns det relativt lite forskning kring hur en utbyggnad av det väntade slaget kommer att påverka nätet. – Mitt forskningsprojekt är starkt professionsinriktat och fokuserar kring nya mätmetoder för att övervaka nätstabilitet i syfte att i tid kunna upptäcka sådana instabiliteter som kan leda till kostsamma strömavbrott, säger Peter Axelberg. Förutom Peter Axelberg kommer även Michael Tittus, docent i reglerteknik vid Institutionen Ingenjörshögskolan, att medverka i projektet. Projektet genomförs i samarbete med företaget Unipower AB som har mångårig erfarenhet av utveckling och produktion av avancerade mätsystem för övervakning av elkvaliteten i elektriska nät. Läs även följande artikel om vindkraftens påverkan på elnätet Text och foto: Solveig Klug